ประเภทโดเมน
ราคา
จดโดเมนเนม .com, .net, .org
500 บาท/ปี
จดโดเมนเนม .co.th, .ac.th, .in.th, .or.th, .go.th

เอกสารประกอบการจดโดเมน
- จดโดเมนเนม .co.th ผู้ที่จะจดโดเมนเนม .co.th จะต้องเป็นบริษัท และชื่อโดเมนเนมต้องสอดคล้องกับชื่อบริษัทโดเมนเนม .co.th ต้องใช้ใบรับรอง, ใบทะเบียนบริษัทหรือใบ ภพ. 20 อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
-จดโดเมนเนม .ac.th ผู้ที่จะจดโดเมนเนม .ac.th จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาโดเมนเนม .ac.th ต้องใช้เอกสารจัดตั้งโรงเรียนหรือหนังสือ รับรองสถานศึกษา ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
-จดโดเมนเนม .in.th ผู้ที่จะจดโดเมนเนม .in.th สามารถใช้ได้กับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป โดเมนเนม .in.th สำหรับองค์กร ใช้เอกสารการจัดตั้งองค์กร ที่ออกโดยทางราชการ สำหรับบุคคลทั่วไป ใช้บัตรประชาชน แล้วเซ็นสำเนาถูกต้อง
-จดโดเมนเนม .or.th โดเมนเนม .or.th หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือหนังสือจัดตั้งมูลนิธิ
1,000 บาท/ปี
 


www.DeeHost.com ©2007 All Right Reserved. Powered by DeeHost Team. info@deehost.com